Duurzame visserij
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het bedrijfsleven hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid bij het bereiken van een duurzame visserij.

Dure vis of duurzame visserij?
Perspectief voor een duurzame visserij.
Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.

Biologen propageren duurzame visserij


Student HZ Delta Academy betrokken bij praktijkproef Dolphin Saver


Sinds 5 februari jl. gebruiken de Nederlandse vissers voor het eerst splinternieuwe apparaatjes om bijvangst van bruinvissen en dolfijnen tegen te gaan: Dolphin Savers. De staand want vissers testen tevens de werking van de apparaatjes. 150 splinternieuwe Dolphin Savers zijn hiertoe ter beschikking gesteld door de vereniging Kust & Zee. De praktijkproef wordt gesteund door het ministerie van LNV en de kenniskring staand want visserij. Ook de Nederlandse Vissersbond en het EHBZ-netwerk van Pieterburen werken mee. Student Christiaan van Assendelft van de opleiding Aquatische Ecotechnolgie van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland heeft zijn afstudeeropdracht aan het project gekoppeld.

De bruinvis is een kleine dolfijn die leeft in de Noordzee. Bruinvissen lopen het risico om verstrikt te raken in bepaalde netten. De Dolphin Saver is ontwikkeld door het Delftse bedrijf Save Wave, met steun van onder meer Kust & Zee en het Dolphin Fund. Als het apparaatje, dat een ultrasoon signaal produceert, aan visnetten wordt bevestigd, zwemmen bruinvissen er met een grote boog omheen.

De komende vier maanden zullen tien vissers, dat wil zeggen het merendeel van de ís winters actieve vloot, de Dolphin Savers aan hun netten vastmaken. De vissers zullen een onbedoelde vangst van bruinvissen direct aan Kust & Zee terugmelden. Sommige vissers hebben gedeactiveerde Dolphin Savers gekregen om de effectiviteit ervan te kunnen vaststellen, volgens de dubbelblind methode. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen in de zomer 2010 bekend zijn. Staand want visser Rems Cramer heeft geholpen bij het testen van de gebruiksmethode en het schrijven van de handleiding: ďWij vangen uiterst zelden bruinvissen, maar als je er ooit een vangt, voelt het alsof je de hond van je buren doodrijdt. Geen pretje dus en reden om er alles aan te doen om dat te voorkomenĒ, aldus Cramer.

Het doel van de praktijkproef is het bepalen van de werkzaamheid en werkbaarheid van de Dolphin Saver als mogelijkheid om de gewenste vermindering van incidentele bijvangst van bruinvissen te bereiken. Dirk Jan van der Stelt van het Ministerie LNV juicht dit project toe: ďVissers tonen hiermee hun eigen bereidheid om Dolphin Savers te gebruiken ongeacht of de wet dit voorschrijft of niet. Dit is een goed voorbeeld voor de rest van EuropaĒ.
Bron: Hogeschool Zeeland


Minister Verburg heeft de volgende tien projecten uitgekozen in het kader van de regeling 'Innovatie in de visketen':

Combinatie van puls en sumwing
De ondernemers combineren de stimuleringsmethode van de pulskor met de sumwing. De pulskor is een vistuig waarbij tong en schol met behulp van elektrische prikkels los komen van de zeebodem. De pulskor leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke besparing van brandstof, selectievere visserij en betere kwaliteit van de vis. De sumwing is een soort vliegtuigvleugel dat het visnet open houdt. Het is een alternatief vistuig voor het vissen met de boomkor en leidt tot een aanzienlijke besparing van brandstof. Door de combinatie van sumwing met pulsmethode besparen de vissers brandstof (en dus kosten), vissen zij selectiever en zorgen zij voor minder bodemberoering.

GeÔntegreerde zilte aquacultuur
Deze subsidieaanvragers willen op een handige manier gebruik maken van zeewier. In dit project wordt zeewier gebruikt voor waterzuivering in binnendijkse zeevis- en schelpdierkwekerijen. Het unieke van dit project is een duurzaam zuiveringssysteem dat zeewier reproduceert.

Besparing op energie en minder teruggooi van vis door vernieuwde netten
De inzender van dit onderzoeksproject wil energie besparen en de teruggooi van vis (discards) verminderen door middel van vernieuwd vistuig. De visser vist met een zogeheten quadrig op langoustines. De ondernemer wil een energiebesparing van 20 tot 25% bereiken en een vermindering van de teruggooi van vis met 40 tot 50%. Door vermindering van de hoeveelheid discards wordt de kans groter dat de langoustines in leven blijven en tegen een betere prijs levend worden verkocht en gedistribueerd.

Verbetering en modernisering laad- en weegsysteem
De initiatiefnemers van dit project ontwikkelen een techniek om levende vis met zo weinig mogelijk handelingen te wegen en in de container klaar te zetten voor transport naar de visverwerking. Dit wordt bereikt door de vissen te laden zonder gebruik te maken van een heftruck. De vissen gaan dan vanaf de transportband vanuit de uitzwemkelder meteen in een container gevuld met water. Deze methode voorkomt stress en verwondingen bij de vissen.

Glasaal project
Hierbij gaat het om de ontwikkeling van commerciŽle productie van glasaal als grondstof voor de palingkweek en als pootvis voor het uitzetten in natuurlijke wateren zoals het IJsselmeer. Het project wil onderzoek naar de reproductie van paling en het kweken van glasaal intensiveren. Er wordt een kweeksysteem opgezet en een informatiecentrum, 'de Palingdrome'. De indieners van het project werken samen met de universiteit van Leiden, Future for Eel en locale overheden.

Afbreken van grondsmaak
In dit project gaan de betrokken partijen onderzoeken of en hoe ze met behulp van kortgolvig licht en een katalysator de chemische stoffen en schimmels kunnen afbreken die een grondsmaak bij kweekvis kunnen veroorzaken. Daarnaast willen ze via metingen en smaaktesten inzicht krijgen in hoe de zogeheten fotokatalysator het beste ingezet kan worden op verschillende locaties.

Zeeakkers: gecombineerde kweek en vangst op volle zee
De inzenders van dit project richten zich op duurzame teelt van mosselen in combinatie met zeewieren. Hierbij is er zo min mogelijk impact op het mariene ecosysteem en misschien zelfs een positieve invloed op de kraamkamerfunctie en het herstel van het bodemleven. Het project moet uiteindelijk leiden tot het ontwerp van een gemengd bedrijf op open zee.

Krabbenvisserij
Dit gaat over multifunctionele visserij: vissers zoeken alternatieven voor de traditionele visserijen. Hoofddoel van het project is een technische aanpassing van een visserijschip waardoor het geschikt wordt voor de krabbenvisserij. Hierbij wordt met behulp van korven op de zeebodem op krabben gevist. Dit gaat zonder bodemberoering en draagt daarom bij aan verduurzaming van de visserij.

Vermindering van bodemberoering bij trawlvisserij
Bij dit project onderzoeken Kanaalvissers hoe zij bodemberoering door de trawlvisserij kunnen verminderen. Bij de trawlvisserij slepen normaal gesproken (een deel van) het net en de borden die het net open houden over de bodem. Om bodemberoering te verminderen gaan de vissers experimenteren met borden die boven de zeebodem zweven.

Duurzame algenkweek voor aquacultuur
De initiatiefnemers gaan mogelijkheden onderzoeken voor algenkweek in de glastuinbouw. Het doel van de algenkweek is om te kijken of dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Behalve trostomaten worden er algen gekweekt. Hierbij worden energie en ruimte optimaal benut en dat leidt weer tot een lagere kostprijs. De algen zijn bestemd voor het kweken van mosselen op het land.

Onder de regeling 'Collectieve acties in de visketen'
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=24494


Dure vis of duurzame visserij?
Presentatie brochure 'Duurzame visserij', vrijdag 16 januari a.s., visafslag IJmuiden/Den Oever
Hoe voorkomen we dat de visschappen in de supermarkt straks leeg zijn, de Nederlandse vissers werkloos en de bodem van de Noordzee uitgestorven? PvdA-europarlementarier Dorette Corbey, in het Europees Parlement lid van de commissie die de EU-visserijpolitiek beoordeelt, deed het afgelopen jaar studie naar duurzame oplossingen voor de Nederlandse visserij.

Op basis van gesprekken met belanghebbenden beschrijft de brochure 'Duurzame visserij - Visserijpolitiek gericht op een duurzame toekomst' de toestand van de wereldwijde visstanden en de invloed daarvan op vissers, milieu en consumenten. Overbevissing is een groot probleem waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen. Niet alleen is een evenwichtig zeemilieu belangrijk, maar zodra er geen vis meer in de zee zwemt is er een uitzichtloze situatie voor de vissers. "De wereldwijde achteruitgang van visbestanden zorgt op die manier niet alleen voor ecologische, maar ook voor veel sociaal-economische problemen" stelt Dorette Corbey.


Minister Verburg steunt visserijprojecten met 4 miljoen euro
02-12-2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt 18 projecten in de visserij die een bijdrage leveren aan vernieuwing en verduurzaming. De projecten krijgen in totaal 4 miljoen euro van Verburg.

Zeven projecten komen voort uit de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen' die de minister in de zomer voor de tweede keer openstelde. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling of het testen van vernieuwende technieken die de visserij en aquacultuur duurzamer en economisch rendabeler maken. Verburg heeft 2 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar. De geselecteerde innovatieprojecten zitten in verschillende hoeken, zoals duurzame kweek van schaal- en schelpdieren, ontwikkeling van duurzame vistechnieken, en monitoring en herstel van de intrek van glasaal.

Elf projecten zijn het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen'. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Voor deze regeling trekt minister Verburg ook 2 miljoen euro uit. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen of samen met een maatschappelijke organisatie. De partijen zetten zich bijvoorbeeld gezamenlijk in voor verduurzaming van de visserij, verhoging van de toegevoegde waarde in de visketen en de traceerbaarheid van visserijproducten. Vier van deze elf projecten vloeien rechtstreeks voort uit het maatschappelijk convenant duurzame noordzeevisserij dat het ministerie van LNV, de kottersector, het Productschap Vis, het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee in juni dit jaar tekenden.
Bron: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=23869


Duurzame visserij
Een duurzame visserij houdt schade aan het watermilieu zo klein mogelijk en stemt de vangsten daarop af. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is vernieuwing is de motor van verduurzaming. De komende jaren zullen vissers, handel en verwerking dan ook flink moeten investeren in nieuwe duurzame technieken bij de vangst en bij de afzet van vis.

Actueel
Minister Verburg van van Landbouw ondersteunt achttien projecten in de visserij die een bijdrage leveren aan vernieuwing en verduurzaming. De projecten krijgen in totaal 4 miljoen euro van Verburg.
Zeven projecten komen voort uit de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen'. Voorbeelden van de innovatieprojecten zijn: duurzame kweek van schaal- en schelpdieren, ontwikkeling van duurzame vistechnieken en monitoring en herstel van de intrek van glasaal. De overige elf projecten zijn het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen'. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen.


Brochure duurzame visserij
De zeeŽn raken leeg, visbestanden ťn onze vissers hebben het moeilijk.
Verduurzaming van de visserij is niet alleen een ecologisch maar ook een economische noodzaak. In mijn recent verschenen brochure Duurzame visserij: Visserij politiek gericht op een duurzame toekomst zet ik uit een hoe de politiek aan een oplossing bij kan dragen. De brochure is op mijn website te downloaden en te bestellen bij Jord Schaap, jschaap@pvda.nl.


"Experimenteer met duurzame visteelt"

De Zeeuwse schelpdiervisserij moet innoveren om het hoofd boven water te houden. Die conclusie trok directeur dr. Martin Scholten van Wageningen IMARES na een discussie tussen visserij- en natuurorganisaties op 13 juni op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden bediscussieerden belangengroeperingen en onderzoekers daar de toekomst van de mossel- en oesterteelt.

De mossel- en oesteroogst in Zeeland valt momenteel tegen door een combinatie van factoren. De beschikbaarheid van mosselzaad uit de Waddenzee is erg klein, terwijl import van mosselzaad uit Ierland en Denemarken op ingewikkelde regelgeving stuit. De mosselen en oesters in de Oosterschelde groeien erg langzaam, omdat het water nauwelijks nog nitraten en fosfaten bevat. Daarnaast filtert de Japanse oester, die zich tot een plaag heeft ontwikkeld, het voedselaanbod weg. De vissers willen dat die plaag wordt opgeruimd, de milieuorganisaties spreken van natuurlijke ontwikkeling.
http://www.wageningenimares.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/duurzamevis300608.htm


Duurzame visteelt

Visteelt is een vorm van aquacultuur, waarbij vissen op een commerciŽle manier worden gekweekt voor consumptie. Door teruglopende visvangsten, veroorzaakt door overbevissing, wordt de visteelt een steeds belangrijkere tak in de visserij.

Verspreiding
In Derde Wereldlanden wordt visteelt gebruikt als een duurzame vorm van ontwikkeling voor bijvoorbeeld rijstboeren. Met name herbivore karperachtigen worden hier geteeld. In Europa richt de teelt zich juist meer op carnivoren. In Nederland worden bijvoorbeeld met name de zoetwatervissen paling en meerval gekweekt.


Partijen slaan handen ineen voor duurzame Noordzeevisserij

6-06-2008
Op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) is gisteren een belangrijke stap gezet naar verduurzaming van de Nederlandse visserij op de Noordzee. Het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting De Noordzee (SDN), visserijorganisaties en minister Gerda Verburg zetten hun handtekening onder een convenant waarin partijen hebben afgesproken om zich gezamenlijk in te zetten voor het duurzaam maken van de Noordzeevisserij.
Het convenant is vooral van belang voor de Nederlandse platvisvloot, die bestaat uit vissers die met hun kotters vissen op schol en tong. Op dit moment gebeurt dat veelal met de boomkor, een vistuig waarbij met zware kettingen over de grond wordt gesleept. Deze methode zorgt voor veel schade aan de bodem. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het aanvragen van MSC-certificering, het internationale keurmerk voor duurzame visserij.
Het WNF, SDN en de overheid, zullen het streven van de vissers ondersteunen. Ook hebben de natuurbeschermingsorganisaties toegezegd om de duurzaamheidinitiatieven van de vissers actief onder de aandacht te brengen bij consumenten en handel. De overheid maakt het mogelijk dat de vissers een beroep kunnen doen op financiŽle steun uit het Europees Visserijfonds (EVF), want verduurzaming betekent ook dat netten en schepen moeten worden aangepast.
ďWe realiseren ons dat de vissers het op dit moment moeilijk hebben. De quota dalen, en de olieprijzen stijgen maar door. Daarnaast stijgt de vraag van consumenten naar verantwoord gevangen vis. Daarom juichen we het toe dat de vissers deze stap naar verduurzaming hebben gezetĒ, aldus een woordvoerder van het WNF. ďVis en lekker en heel gezond. Maar de natuur onder water staat ook onder druk. Daarom hopen we dat we met dit convenant ook in de toekomst van een lekker visje kunnen blijven genieten. Dat is goed voor het inkomen van de vissers en goed voor de natuurĒ.
In het convenant zijn verder afspraken gemaakt over communicatie, aandacht voor duurzaamheid in het visserijonderwijs, beschermde gebieden op de Noordzee en het beheer van visbestanden.
Bron: WNF


Minister Verburg presenteert maatregelen voor een duurzame visserij
27-02-2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) presenteert op dinsdag 4 maart de brochure 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het boekje is een verkorte versie van het Operationeel Programma van het Europese Visserij Fonds en bevat maatregelen die Verburg wil nemen met geld uit dit fonds.

De maatregelen zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van vernieuwing en verduurzaming. De komende jaren zullen visser, kwekers, handel en de verwerkende industrie flink moeten investeren in nieuwe duurzame technologie en duurzame vormen van samenwerking. Technologische innovatie en het ontwikkelingen van nieuwe product- en marktcombinaties zijn van essentieel belang voor het overleven van de sector. Daarom ondersteunt minister Verburg proef- en samenwerkingsprojecten die kunnen leiden tot duurzame technieken en methoden die in de markt kunnen worden ingevoerd.

De Europese Unie heeft voor de periode van 2007 tot 2013 in het Europese Visserij Fonds 48,6 miljoen euro gereserveerd voor de Nederlandse vissector. Samen met de nationale bijdragen is in deze periode in totaal ruim 120 miljoen euro beschikbaar.

Verburg heeft het Europese programma langs vijf sporen ingevuld. Deze sporen staan beschreven in de brochure met de daarbij behorende maatregelen die de komende jaren van kracht worden. Voorbeelden zijn een investeringsregeling voor de verdere ontwikkeling van aquacultuur en een maatregel gericht op verwerking en afzet om duurzaamheid in de keten te bevorderen.

Minister Verburg overhandigt de brochure aan Bram Bierens, voorzitter van het Visserij Innovatie Platform (VIP). Het VIP adviseert de minister van LNV over wie of welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen.

De brochure 'Perspectief voor een duurzame visserij' is na de presentatie op 4 maart te vinden op de site van het LNV-Loket.


EU visquota: dweilen met de kraan open
Door Perro de Jong

18-12-2007

Deze week steggelen de Europese ministers van Visserij in Brussel over voorstellen om het uitsterven van vissoorten te voorkomen. De Europese Commissie kwam vorige maand met nieuwe, nog strengere vangstquota voor bijvoorbeeld haring en tonijn. Maar hoe beperkt is het Europese beperkingsbeleid? En laat Europa creatieve oplossingen liggen?
Er zwemt nog maar weinig rond waar straffeloos op gevist kan worden, en de gevolgen zijn duidelijk merkbaar. In het Zeeuwse Yerseke bijvoorbeeld, dat altijd bekend stond als het hart van de Nederlandse schelpdiersector.
"Dat is het voor ons al lang niet meer", zegt Simon Lenger van de Holland Shellfish Group bitter. "Je kunt hier nog mosselen kopen, maar daar houdt het wel mee op."
Lees het hele artikel: http://www.wereldomroep.nl/actua/europa/071218visquota


Cofinanciering projecten duurzame visserij

Op voorstel van Vlaams minister-president en minister van Zeevisserij Kris PEETERS werden vandaag op de Vlaamse Regering drie projecten goedgekeurd ten belope van een bedrag in totaal van 1.208.855 euro, welke elk op zich een meer duurzaam alternatief bieden voor onze Vlaamse visserijvloot.

De drie dossiers sluiten volledig aan op de visie van de minister-president aangaande het Vlaamse visserijbeleid waarbij een duurzame visserij voorop wordt gesteld. Een visie op de Vlaamse visserij die met het oog op economische ťn ecologische belangen wordt uitgewerkt. Naast de rentabiliteit van de vaartuigen is het behoud op langere termijn van de visbestanden immers even belangrijk. Omwille hiervan opteert de minister-president voor structurele oplossingen. Zo kan bijvoorbeeld het probleem van de brandstofprijzen niet worden opgelost via een tijdelijke injectie van bepaalde steunmaatregelen, maar moet er structureel worden gewerkt aan een oplossing voor dergelijke fundamentele problemen. Wil de Vlaamse zeevisserij zijn kansen op een zekere toekomst verzilveren moet op volgende terreinen concrete actie worden ondernomen:

1. Verduurzamen

Het energieverbruik moet naar beneden (dit bedraagt nu gemiddeld 40-50 % van de kostprijs). Met het oog op een verhoogde rentabiliteit wordt voortdurend gesleuteld aan het quotabeleid en het vlootbeleid om te komen tot een systeem dat reders meer flexibiliteit geeft om de quota op de meest rendabele manier (lees meer energiezuinige) op te vissen. Daarnaast is het een illusie om te denken dat de visbestanden op korte termijn in grootte gaan toenemen. Meer dan ooit staat het behoud en de bescherming van de bestaande visbestanden voorop. Er moeten dus andere technieken aangewend worden. Visserijtechnieken waarbij het milieubestand in het oog wordt gehouden zonder op de rentabiliteit in te boeten. Hierbij komt het erop aan om dergelijke visserijtechnieken te gebruiken waarbij ťn minder energie verbruikt wordt ťn waarbij het ecologisch belang van het visbestand in rekening wordt gebracht. De alternatieve boomkorprojecten sluiten volledig bij deze doelstelling aan.

2. Implementeren

De Vlaamse Regering heeft al op voordracht van de minister-president veel middelen in onderzoek geÔnvesteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Een extra pluspunt bij de projecten die vandaag worden goedgekeurd, bestaat erin dat deze voortbouwen op resultaten van het verleden. Meer dan ooit is het de bedoeling om de bereikte resultaten over de hele sector te kunnen verspreiden en effectief in praktijk te brengen. Het Europees Visserij Fonds dat in de loop van volgend jaar operationeel zal worden, zal daarop sterk geŽnt zijn.

3. DifferentiŽren

De Vlaamse vloot is te sterk gericht op tong en schol. Aangezien deze visbestanden jaarlijks met quotabeperkingen worden geconfronteerd, moet onze sector zich verbreden. Daarom wordt er niet alleen onderzoek gedaan naar de rentabiliteit en de kweekmogelijkheden van andere, ook niet gequoteerde soorten (mossels, garnalenÖ), maar worden ook nieuwe manieren van vissen (bijvoorbeeld met zeebaars met de lijn) gestimuleerd. Het derde project (hangmosselkweek) ligt volledig in lijn met deze doelstelling. Niet alleen beoogt dit een verdere optimalisering van de kweek van mossels voor onze kusten, maar richt het project zich specifiek op de resterende pijnpunten: met name een betere commercialisering van deze mosselen.

ďMet de goedgekeurde projecten van vandaag wordt een zoveelste fase ingeluid van het actieplan voor de toekomst van de Vlaamse visserijvloot. Wil onze sector zich verzekeren van een reŽle toekomstkans moet zij volop de kaart van verduurzaming uitspelen. Met projecten zoals deze willen wij van onze kant hen hierbij alvast alle steun bieden,Ē aldus minister Peeters.
www.vlaanderen.be


PvdA-plan voor duurzame visserij
13.06.2007 | Redactie

De PvdA wil dat het Europese en Nederlandse visserijbeleid ingrijpend verandert: de zeeŽn worden leeggevist en het huidige beleid levert te weinig resultaten op. Daarom hebben PvdA-EuroparlementariŽr Dorette Corbey en Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi minister Verburg een plan aangeboden, waarmee de dramatische teruggang van de visbestanden kan worden gekeerd.

Visserijbeleid wordt grotendeels Europees geregeld, maar niet succesvol. Terwijl de zeeŽn worden leeggevist, slagen de Europese visserijministers er maar niet in om het tij te keren. Op het gebied van visserij en visserijtechnieken heeft de Europese Unie al 850 technische regels ontworpen. Steeds meer nieuwe regels helpen de vis niet en maken de vissers het leven onmogelijk, stellen Corbey en Jacobi.

De Partij van de Arbeid kiest voor een radicaal andere aanpak. De inzet is hierbij een toekomst met levende zeeŽn en oceanen, een toekomst voor vissers en kustbewoners, in Nederland, in Europa maar ook in Afrika.

De PvdA wil graag dat vissers meer verantwoordelijkheid krijgen voor het duurzaam instandhouden van visbestanden en ecosystemen. Ook pleit de PvdA voor het instellen van zeereservaten, voor zero tolerance beleid wat betreft illegale visserij en de invoering van een Noordzee-keurmerk, dat duurzame visserij stimuleert en voor de consumenten eenvoudig herkenbaar is. Bijvangsten moeten radicaal omlaag, het teruggooien van vis moet verboden worden.

Het plan, in acht eenvoudige en heldere punten wordt vanavond door Dorette Corbey, namens de PvdA lid van het Europees Parlement en Lutz Jacobi, namens de PvdA lid van de Tweede Kamer, aangeboden aan minister van LNV Gerda Verburg, daags voor de presentatie van het beleidsprogramma van het kabinet.
Bron: www.pvda.nl


WNF komt met 'visvriendelijk' kookboek. Het Wereld Natuur Fonds komt vandaag met een kookboek dat pleit voor duurzaam gevangen vis.

De titel van het boek is Lang leve vis! en past in de campagne 'Kies voor een levende zee', waarmee het WNF mensen vraagt vooral duurzaam gevangen vis te kopen. Duurzame visserij maakt gebruik van vistechnieken waarbij de kans op bijvangst sterk afneemt.


Duurzame visserij
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het bedrijfsleven hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid bij het bereiken van een duurzame visserij. Het ministerie LNV richt zich op minimale wet- en regelgeving, doelstellingen voor de lange termijn en randvoorwaarden waarbinnen een duurzame visserij zich kan ontwikkelen.

Wat LNV doet voor een duurzame visserij
Het ministerie van LNV neemt maatregelen die ervoor moeten zorgen dat:

de draagkracht van de leefomgeving van vissen niet wordt overschreden en de kwaliteit van de leefomgeving niet blijvend wordt aangetast;
 - de visbestanden in de Nederlandse wateren op peil blijven;
 - de consument kan beschikken over vis van goede kwaliteit;
 - er voldoende aandacht is voor de sociaal-economische kant van de visserij;
 - ook aan andere maatschappelijke waarden wordt voldaan, zoals milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel met ontwikkelingslanden.

People, planet, profit
Het samenspel tussen LNVen de visserijketen zal moeten leiden tot evenwicht tussen de drie elementen people, planet, profit. Dat betekent een situatie waarin de visserij:

door de maatschappij geaccepteerd blijft worden;
 - geen blijvende negatieve effecten op de leefomgeving van de vissen veroorzaakt;
 - helder en transparant is over haar productiewijze (veilig en marktgericht);
 - zorgvuldig omgaat met natuurlijke hulpbronnen, waarbij rekening wordt gehouden met de visstand, ten behoeve van toekomstige generaties;
 - niet alleen zelfstandig en economisch rendabel functioneert, maar ook in sociaal-economische en culturele zin als waardevol wordt erkend.

Minder administratieve lasten

Het ministerie van LNVschept meer ruimte voor ondernemers door vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Daarom licht de minister de hele visserijregelgeving door om te komen tot overzichtelijke, toegankelijke en moderne regelgeving. Zo worden de ministeriŽle regelingen die zijn gebaseerd op de Visserijwet 1963 doorgelicht. Het eerste resultaat van deze doorlichting is een nieuwe regeling, de 'Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij' die op 1 augustus 2006 in werking is getreden.

Zelfregulering en innovatie
Het ministerie van LNV stimuleert zelfregulering en innovatie. Van de partijen die deel uitmaken van de visserijketen wordt verwacht dat deze voortdurend in gesprek blijft met andere belanghebbenden en betrokkenen. Op deze wijze kunnen vraagstukken die zich voordoen door onderlinge samenwerking maatschappelijk verantwoord worden opgelost, zonder dat de overheid hoeft in te grijpen.
Bron: www.minlnv.nl


Biologen propageren duurzame visserij
'Politiek laat oor hangen naar belangen vissers
'Door Matthijs Nieuwenhuis

28-11-2007
Er mag volgend jaar ruim 40 procent minder haring gevangen worden in de Europese wateren. Ook de vangst van blauwe wijting wordt met meer dan 30 procent beperkt. Met schol en tong gaat het in iets beter en daarom blijven de vangstmogelijkheden voor deze vis ongeveer gelijk.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft nieuwe voorstellen gedaan voor de maximale visvangst in het jaar 2008. Al vele jaren mogen Europese vissers minder vangen om het uitsterven van vissoorten te voorkomen. Maar hoe worden die visquota eigenlijk bepaald? Onder andere door Nederlandse biologen van maritiem instituut Imares.
Lees het hele artikel op: http://www.wereldomroep.nl/actua/europa/071128_visquota
 


Wat is biologische vis

Groen verder, hoe groener hoe beter

Is er nog subsidie op dubbel glas? Subsidie komt eraan.

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Subsidie op zonnestroom

Duurzame brandstoffen

Zeereservaten enige hoop voor herstel visstand
 

Stichting Duurzaam Verder

De domeinnaam duurzamevisserij.nl is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl